• مکاتبات با ریل‌رو از طریق مسافر مسئول انجام می‌گردد.
  • ۲۰۰ هزار تومان
  • زیر ۱۲ سال، ۱۷۰ هزار تومان
  • شرایط و قوانین

    در صورت انصراف حتما تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از شروع تور، تصمیم خود را به ریل‌رو اطلاع دهید. 

    در صورتی که تا ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از سفر اطلاع‌رسانی انجام شده باشد ۷۰ درصد بهای بلیط بازپرداخت خواهد شد. پس از این زمان امکان بازگرداندن هیچ درصدی از مبلغ بلیط وجود ندارد.