سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات


سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات ریل‌رو با هدف نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف تورهای قطار و در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت حال مسافران محترم راه‌اندازی گردیده است.

جزئیات شکایات یا پیشنهادات مستقیما و به طور محرمانه به دست مدیران مجموعه می‌رسد، به دقت بررسی می‌شود و ترتیب اثر داده خواهد شد.


فرم درخواست رسیدگی به شکایات

ثبت شکایت

  • Drop files here or