سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات


سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات ریل‌رو با هدف نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف و بهبود کیفیت خدمات در جهت رضایت حال مسافران محترم راه‌اندازی گردیده است.

جزئیات شکایات یا پیشنهادات مستقیما و به طور محرمانه به دست مدیران مجموعه می‌رسد و ترتیب اثر داده خواهد شد.